Σημείωμα #1514

Αύξων Αριθμός1514
Σημείωμα Χρονολογία3 ᾿Απριλίου 1323
Σημείωμαὅτ(αν) (δb) ἤλθων οἱ ἄζαροι τὸ πληθ(ος) χιλιάδ(ες) π' (ὸἷ Ϛ') ἕως τ(ὴν) πόλιν τῶ μηνὶ ἀπριλλίω εἰς τ(ὴν) τρίτην · ὑπῆρχεν ἔτος κοσμικὸν, Ϛωλα' κ(αὶ) ἐποίησ(αν) αἰχμαλωσίαν μεγάλην (f. 172v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 170 [olim 1045] (ἔτ. 13ου - 14ου αἰ.)
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚωνσταντῖνος Μανασσῆς. Πασχάλιον ἐτῶν 1446 - 1492.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία