Σημείωμα #1524

Αύξων Αριθμός1524
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1323/ 1324
ΣημείωμαΧειρὶ ἁμαρτωλῷ Ρωμανῶ ἀναγνώστη · | ἐν ἔτει Ϛωλβ (f. 89r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας Ε43 (ἔτ. 1323/ 1324)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣπ. Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. Turyn, Gr. Brit., ó. 87.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία