Σημείωμα #1523

Αύξων Αριθμός1523
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1323/ 1324
Σημείωμα+ ἴλαθοι Χ(ριστ)ὲ τῶ γράψαντι τὸ τεῦχος· — ἔτους Ϛῶλβ ἰν(δικτιῶνος) Ϛ +
+ ὁ τουτὶ γράψας τὸ τεῦχος σοφωτάτ(ου) ·
Παύλου τοῦ τρισμάκαρος ἀρρητολόγου;
Χ(ριστ)ὲ σ(ωτ)ὴρ ὀ[ρ]εξον ἀρρωγῆς χεῖρα |
τοῦ γράφειν ὀρθῶς τὰς [θεοπνεύ]στους βίβλους
᾿Ιω(άννη)ς πέφυκεν, ὁ Πεπαγωμένο(ς) + (f. 265r).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Barb. 503 [olim IV. 85]
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., ó. 132.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι (;)
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία