Σημείωμα #1538

Αύξων Αριθμός1538
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούλιος 1325
Σημείωμαα) + ᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βϊβλΐον. μηνὶ ᾿Ιουλ(ΐῳ). ἔτους Ϛωλγ', ἰνδ. θ'. ῾Η μὲν χεὶρ ἡ γραφουσα σήπεται τάφω, γραφὴ δὲ μένει αἰῶνας ἀπεράντους + (f. 205v).
β) ᾿Ετελεϊ(ώθη) τὸ παρὸν (β)ιβλΐον μηνὶ [ἰουλίῳ], ἔτους Ϛωλγ', ἰνδ. θ'. (f. 264).

Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1040
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac- similŽs, ó. 20.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυνεσίου ῎Εργα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία