Σημείωμα #155

Αύξων Αριθμός155
Σημείωμα Χρονολογία2 Νοεμβρίου 1049
Σημείωμα+ ᾿Εγράφη ἡ ἱερὰ καὶ ψυχωφελὴς αὕτη βίβλος ἐν τῇ μονῇ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Στύλου, ἤγουν τοῦ ἁγίου Παύλου τοῦ Λάτρους, διὰ χειρὸς Μιχαὴλ, ἐν τῷ ἔτει τῷ ϚΦΝΗ', μηνὶ νοεμβρίῳ β', ἰνδ. β', εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον καὶ ψυχικὴν σωτηρίαν τοῦ ταύτην κεκτημένου. Παρελθόντος δὲ οὐκ ὀλίγου καιροῦ, διὰ τὴν ἔφοδον τῶν ἀθέων ᾿Ισμαηλιτῶν, ὁ ἄγιος Χριστόδουλος μετῴκισεν εἰς τὴν Πάτμον, φέρων ἐν ἑαυτῷ ὅσα δυνάμενος βιβλία καὶ ἕτερα τινὰ. ᾿Επὶ δὲ τοῖς χρόνοις τοῦ καθηγουμένου τῆς Πάτμου τοῦ κυροῦ Λεοντίου καὶ τοῦ μοναχοῦ κυροῦ Παύλου τοῦ Λάτρους καὶ καθηγουμένου, οἰκτείρας τὴν τοιαύτην μονὴν ὁ κυρὸς Λεόντιος δέδωκε τὸ τοιοῦτον βιβλίον καὶ εὐαγγέλιον κοσμημένον καὶ ἕτερον βιβλίον κατὰ Ματαθαῖον σὺν δικαιώμασι καὶ χρυσοβούλλοις. Καὶ οἱ κατὰ διαδοχὴν τῇ μονῇ ἡγουμενεύοντες, ταύτῃ τοῦ Λάτρους ἵνα μνημονεύητε αὐτὸν. +

Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 598
Εκδόσεις ΣημειώματοςLake, Dated Mss., τ. IV, 14. Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 5. Του ιδίου, Note, σ. 336-338. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 158.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Εφραὶμ ὁ Σύρος
Χειρογράφου Τύχεςδωρεά χειρογράφων
ΓραφεύςΜιχαήλ
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΠάτμος, Κύπρος
Ιδιότηςμοναχός, ηγούμενος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Θεοτόκου του Στύλου, μονή Αγίου Παύλου του Λάτρους
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίαςτὸ τοιοῦτον βιβλίον καὶ εὐαγγέλιον κοσμημένον καὶ ἕτερον βιβλίον κατὰ Ματαθαῖον σὺν δικαιώμασι καὶ χρυσοβούλλοις
Ιστορικά Γεγονόταμετοικεσία οσίου Χριστοδούλου από το Λάστρος στην Πάτμο μετά από επιδρομή «Ισμαηλιτών»
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΙσμαηλίτης
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταμετοικεσία Χριστοδούλου στην Πάτμο εξαιτίας εφόδου Ισμαηλιτών
ΣχόλιαΟ όσιος Χριστόδουλος εγκατέλειψε το Λάτρος μετά το 1079 και όχι κατά το 1049-1050, έτος γραφής του κώδικος. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 44.
Όνομα, ΕπώνυμοΜιχαήλ , Παύλος του Λάτρους, Λεόντιος
Ηλικία