Σημείωμα #1564

Αύξων Αριθμός1564
Σημείωμα Χρονολογία19 Δεκεμβρίου 1331
Σημείωμαδόξα σοι ὁ θ(εὸ)ς· ὧδε πλήρωμα ἑξαμηναίου·
+ ἐτελειώθη τὸ παρὸν μηναῖον
μετὰ συναξαρίων διὰ χειρὸς
ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ θεο-
δώρου καὶ οἱ ἐντυχῶντες
αὐτῶ εὔχεσθαί μοι διὰ τὸν κ(ύριο)ν
τοῦ εὑρεῖν με ἔλεος ἐν τῇ ἡμέρα
τῆς κρίσεως · — μὴν δεκέμβριος
ιθ' ᾿Ινδ. ιε'. ἔτους στωμ' ·
τῷ συντελεστεῖ τῶν καλῶν.
θ(ε)ῶ χάρις. ἀμήν.
.....................................
χειρὶ γεωργίου ἱερέως ἔσχε τὸ βιβλοίον τοῦτο.
.......................................................................
+ χειρὶ θεοδώρου ἔσχε τὴν βίβλον
ταύτην ἔλαβε τέρμα σὺν θ(ε)ῷ βί
βλος αὕτη· —
Μηναῖον τῶν ἕξ μηνῶν ἀπὸ Σεπτεμβρίου μέχρι Φεβρουαρίου μετὰ συναξαρίων.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 92. (251. ΡΞΖ)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, ó. 67.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναίον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι (; )
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία