Σημείωμα #1569

Αύξων Αριθμός1569
Σημείωμα Χρονολογία 13 Φεβρουαρίου 1332
ΣημείωμαΚατὰ τὴν ιγ' τοῦ Φεβρουαρίου τῆς ιε' ἰνδικτιῶνος ἔτους Ϛωμ' ἐκοιμήθη αἰφνιδίως ὁ ἐν βασιλεῦσι ἀοίδιμος φιλόχριστος ἐκ θεοῦ ἐστεμμένος καὶ ἡγιασμένος μέγας βασιλεὺς ᾿Ανδρόνικος ῎Αγγελος Κομνηνὸς ὁ Παλαιολόγος μετονομασθεὶς ᾿Αντώνιος μοναχὸς.
Κώδικας ΧρονολογίαVenet. Marc. 79
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 140.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία