Σημείωμα #1580

Αύξων Αριθμός1580
Σημείωμα Χρονολογία15 ᾿Ιουλίου 1334
Σημείωμα[*] + ’Ετελειώθη σῢν θ(ε)ῶ ἁγΐω τὸ παρὸν βϊβλίον | τὸ ἐπονομαζόμενον παλαιὸν, διὰ χειρὸς | ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ Νικοδήμου τοῦ Ξένου, | καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες αὐτὸ εὔχεσθέ μοι | διὰ τὸν κ(ύριο)ν, ὑπὲρ τῆς ἐμῆς | ἀθλΐας ψϋχῆς καὶ ζωῆς + | μηνῒ ἰουλίω, ιε· ἰνδικτιῶνος δευτέρης | ἐν ἔτει ἑξακϊσχιλιοστ(ῷ) ὀκτακοσϊωστῶ | τεσσαρακοσιοστῶ δευτέρω ++

[*] + ᾿Ηρξάμην δὲ τὴν τοιαύτην θεόπνευστον | βίβλον τῆ ὀγδόη ἡμέρα τοῦ μηνὸς | ἰουνΐου, καὶ πεπλήρωκα σὺν θ(ε)ῶ ταύτην | τῆ πεντεκαιδεκάτη ἡμέρα τοῦ μηνὸς | ἰουλίου · καὶ μὴ δόξη τϊνὶ ὅτϊ χάρϊν καυ|χήσεως τοῦτο λέγω, οὔ μα τὸν ᾿Ι(ησοῦ)ν μου · | ἀλλὰ τρέφων ἀγάπην εἱλϊκρϊνεστάτην | πρὸς τὸν ἡδϋτατόν μοι ἀδελφὸν κῦρϊν | ᾿Ανδρέαν τὸν Μπερσίαν, μοχθήσας καὶ | τὸ σῶμα δαπανήσας, τὴν βίβλον πε|πλήρωκα ἐν ταῖς εἰρημέναις ἡμέραις· | + ᾿Ανδρέας ὁ Μπερσίας + (f. 241r - 241v).

Κώδικας ΧρονολογίαFerrata, Bibl. Comunale Ariostea, ms. Classe ΙΙ, no. 188
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 183- 184. Martini, Bibl. Ital., Ι, ó. 352. Vogel- Gardthausen, Schreiber, ó. 343 (χρονολογούν στις 15/ 7/ 1294).
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠαλαιά Διαθήκη
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία