Σημείωμα #1585

Αύξων Αριθμός1585
Σημείωμα ΧρονολογίαΜεταξύ τῶν ἐτῶν 1334/ 1341
Σημείωμα῏Ω φιλάγαθε παρθένε Θεοτόκε + ἡ μεσίτρια τῶν ἐπταισμένων πάντων καὶ ἁμαρτωλῶν ἐγγυητὴς καὶ σκέπη, καὶ προστασίαν τῶν θλιβομένων. Σὺ οὖν πάναγνε πανύμνητε παρθένε, ἡ τὸν θεολόγον τεκοῦσα κατὰ σάρκα + σκέπε φρούρει φύλαττε τὸν ἄνακτα παρθένε + τὸν θεόστεπτον Παλαιολόγον δοῦκα + καὶ Κομνηνόν τε ᾿Ανδρόνικον τὸν πάνυ + καὶ ῎Αννην σὺν τοῖς αὐτῶν τε κλάδοις + Πορφυρογενεῖ στελέχει φυλασσομένοις + τὸν δὲ γε θύτην καὶ τῶν ἡμῶν ποιμένα καὶ Κωνσταντινουπόλεως ᾿Ιωάννην τε σκέπε + δωρήσαι αὐτοῖς καὶ χρόνους ἀπεράντους + ἀειζωΐα τε καὶ ἡρέμῳ τῷ βίῳ + ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν + (f. 249v).
Κώδικας ΧρονολογίαΧάλκης, Μονῆς Παναγίας 62
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 162.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΒίοι, μαρτύρια καί λόγοι Πατέρων
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία