Σημείωμα #1584

Αύξων Αριθμός1584
Σημείωμα ΧρονολογίαΝ οέμβριος 1339, 3 Αὐγούστου 1940
Σημείωμα᾿Ετελειώθη σὺν Θεῷ τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὸς ἐμοῦ Νικολάου τοῦ ταπεινοῦ καὶ ἁμαρτωλοῦ καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες αὐτὸ εὔχεσθαί μοι διὰ τὸν Κύριον διὰ τῶν πολλῶν μου σφαλμάτων ἐν ἔτει Ϛωμη' μηνὸς Νοεμβρίου καὶ κατὰ μήναν Αὔγουστον εἰς τὰς γ' ἡμέρα Πέμπτη. ᾿Αμήν (f. 248v).
Κώδικας ΧρονολογίαΧάλκης, Μονῆς Παναγίας 62
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 162.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΒίοι, μαρτύρια καί λόγοι Πατέρων
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία