Σημείωμα #1589

Αύξων Αριθμός1589
Σημείωμα Χρονολογία12 Φεβρουαρίου 1335
Σημείωμα+ δόξα τῷ θεῷ τῷ συνεργῷ τοῦ τέλους +
Πολυχρονηθεὶς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας· | Κωνσταντῖνε ἄριστε | ῾Ως ἐλαιῶν νεόφυτα κύκλῳ τῆς σῆς τραπέζης· | καὶ κατατρύφα τῶν μελιρρύτων λόγων· | Αὖθις Χρυσοστόμου τε τοῦ σοφωτάτου· | ᾿Εγγὺς ὑπάρχει πανταχοῦ σοι προσδόκα· | Κἄν εὔτονός τις καὶ σφριγῶν τὸ σαρκίον· | ῎Αδηλός ἐστι καὶ νέοις καὶ πρεσβύταις· | Εἰς ἡλιακοὺς μακροκυκλοῦντας δρόμους· | ῎Ιδοις υἱοὺς τῶν σῶν υἱῶν ἐν βαθυτάτῳ γήρᾳ. | ᾿Αεὶ τὸ τέρμα τῶν ἐμῶν χειρῶν βλέπων· | Τοῦ παμμάκαρος καὶ σοφοῦ Βασιλείου· | Πλὴν εἰσαεὶ βέλτιστε τοῦ βίου πέρας· | Κἄν ᾖς ἐκ ἀκμῇ κἄν νεάζεις εἰσάγαν· | ῾Η γὰρ δρεπάνη τῆς τομῆς τοῦ θανάτου· | Πλὴν χαῖρε λαβὼν καὶ τὸ τῶν πόνων πέρας· —]
+ ᾿Ετελειώθη ἡ παροῦσα βίβλος ἐν ἔτει Ϛωμγ' ἰνδικτιῶνος γ' μηνὶ φευρουαρίῳ ιβ' +
Κώδικας Χρονολογία ἀρ. 372 (363)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBenesevic, Opisanie Ι, ó. 204.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι (;)
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία