Σημείωμα #1593

Αύξων Αριθμός1593
Σημείωμα Χρονολογία’Ιούλιος 1336
Σημείωμαα) ᾿Ετελειώθ(η) ἐν ἔτει Ϛωμδ'· μηνὶ ἰουλ(ΐῳ)· ἰνδ. δ' ·
Θ(ε)οῦ τὸ δῶρον· καὶ Χαρίτωνος πόνος +
β) + Καὶ ταύτην δὴ τὴν θείαν καὶ πανσεπτον βΐβλον τοῦ ἁγΐ(ου) εὐα(γγελίου), ὁ αὐτὸς οὗτος ὁσϊώτ(α)τος π(α)τὴρ ἡμῶν καὶ δϊκαιώ(τατος) τῆς σεβασμΐας μονῆς τῆς ὑπ(ερα)γΐας Θ(εοτό)κου τῶν ῾Οδηγῶν ἱερομόναχ(ος) κῦρ(ος) Ϊγνάτ(ιος) σϋνδραμών τε καὶ συγκροτήσας λόγω καὶ ἔργω, σϋνέταξέ τε καὶ ἀνέθηκε τῆ ἱερᾶ καὶ θεία τραπέζη τοῦ πανσέπτου τοῦδε ναοῦ, εἰς κοινὴν ὠφέλειαν καὶ φωτισμὸν ψϋχῆς τε καὶ σώματος · καὶ οἱ ἐντϋγχάνοντες ταύτην, εὔχεσθε τῶ τοιούτω δϊὰ τὸν Κύριον, ὅπως καὶ ἀμφοτέροις, ἵλεως γένηται ἐν τῆ φοβερᾶ ἡμέρα τῆς κρίσεως + + (f. 382v).

Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 311 [ Reg. 1884]
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac- similŽs, ó. 16. Turyn, ó. 164- 67. Politis, Schreiberschule, ó. 263. Montfaucon, Palaeographia, ó. 69- 70. Omont, Inv. sommaire, Ι, 32. Vogel-Gardthausen, Schreiber, ó. 426. Gamillscheg-Harlfinger, Repertorium, 2, ó. 79. PLP 8015, 8062..
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγελιστάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία