Σημείωμα #1598

Αύξων Αριθμός1598
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1336
Σημείωμακενό
Κώδικας Χρονολογία῾Ιεροσόλυμα [olim Λαύρας ἁγ. Σάβα 334]
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Autres mss., ó. 147.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Ιστορία Βαρλαάμ καί ᾿Ιωάσαφ
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία