Σημείωμα #1606

Αύξων Αριθμός1606
Σημείωμα Χρονολογία21 Μαΐου 1337
ΣημείωμαΤὤρα τὸ γλυκητ(ατον)| ἡ βίβλος ἥδε | τέρμα · ἐν χά|ριτι παντάνακτ(ος) | τοῦ θεἀνθρώπου | λόγου · ἐξ εὐτελοῦς τε καὶ νοθρᾶς χει|ρὸς ἐμοῦ καὶ θύτου · ἁμαρτ(ωλοῦ) μονα|χοῦ ῥαθύμου τε Μεθοδίου Γεμιστοῦ · | καὶ παντελῶς | χωρικογράμματ(εως) · | ἐν ετει Ϛωμε' | (ἰνδικτιῶνος) ε' · καὶ ἐν μη|νὶ Μαΐω κα'· | ὁ τὴν παροῦσαν ἐσχικῶς τῶν θεϊγόρων βίβλων | εὐαγγελιστῶν τεσσάρων τε καὶ κοσμοσωτήρων · | τῆ κλήσει τε, ᾿Ιωάννης θύτης καὶ πρῶτος πάντ(ων) τ(ῶν) | θυτῶν, πόλ(εως) ᾿Αγχιάλλου, ἀρμόζωντος · τῆς τοῦ νομικοῦ | τάξεως ἐμπε|πλησμένος προ|τρεπόμενος πα|ρὰ τοῦ ἐν μεγίστης | π(ατ)ριάρχου Θεοδοσίου | τοῦ Τυρνάβου. | ᾿Επὶ τῆς βασιλεί(ας) | τῶν ἐυσεβεστάτ(ων) καὶ αὐτοκράτορος Βουλγάρων · κυρ(οῦ) ᾿Ιω(άννου) τοῦ ᾿Αλεξάνδρ(ου) | καὶ ᾿Ιω(άννου) τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως τοῦ ᾿Ασάνη · | καὶ υἱοῦ | αὐτοῦ. ῾Ο τσάρος Βουλγ. Ivan Alexander βασίλευσε 1331-1371 (f. 284r).


Η ινδ, ε σωστή
Κώδικας ΧρονολογίαLeningrad, Œffentl. Bibl. 235 (ἔτ. 1337)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTreu, Testament, ó. 105- 107. Vogel- Gardthausen, ó. 299. PLP 3635, 7182, 8646.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσαρα εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΑγχίαλος. Τύρνοβον
ΙδιότηςΗΓΕΜΩΝ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία