Σημείωμα #1615

Αύξων Αριθμός1615
Σημείωμα Χρονολογία20 ᾿Ιουνίου 1338
Σημείωμαα) δόξα σοι Χριστὲ τῷ δείξαντι τὸ τέλος εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ ζωοποιοῦ, καὶ ζωαρχικῆς καὶ ἀδιαιρέτου καὶ προσκυνητῆς Τριάδος, ἀμήν.
᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν θεῖον καὶ ἅγιον καὶ ἱερὸν εῦαγγέλιον διὰ χειρὸς καμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀναξίου Βενιαμὴν καὶ τάχα ἱερομονάχου μηνὶ ᾿Ιουνίῳ εἰς τὰς εἴκοσι ἡμέρα Σάββατον τοῦ ἔτους στωμστ' καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθέ μοι διὰ τὸν κύριον, ὅτι ἀμαθὴς ἠμι, ἀμήν. (f. 314v).
β) ᾿Εν φύλλῳ 62α εἰς τὸ κάτω περιθώριον ὑπάρχει κρυπτογραφικόν σημείωμα τοῦ Βιβλιογράφου Βενιαμήν.

Κώδικας Χρονολογία᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 10 (72.929)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, ó. 16.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία