Σημείωμα #1617

Αύξων Αριθμός1617
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1338/ 1339
Σημείωμαθ(ε)ὸς ἀπαρχὴ κ[αὶ] | θ(εὸ)ς ἀπαρχὴ καὶ τῶν καλῶν πάντων τέλος + | Δημήτριος [ὁ Πυρούλης] | ἐτελειώθ(η) τὸ παρὸν βιβλίον ἐν ἔτει Ϛωμζ' + | βασιλεύοντος τοῦ κρατ(αιοῦ) καὶ ἁγίου ἡμῶν αὐθ(έν)τ(ου) καὶ βασιλ(έ)ως, | ᾿Ανδρονίκου τοῦ Παλαιολόγου + | διὰ χειρὸς ἐμοῦ Δημητρίου τοῦ [Πυρούλη] ++ (f. 252r).
Κώδικας ΧρονολογίαVenet. Marc. 430 [colloc. 793] (ἔτ. 1338/ 1339)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 190- 191.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αφθονίου, Προγυμνάσματα. ῾Ερμογένους, Περί στάσεων κλπ. Εὐκλείδου, ᾿Αποσπάσματα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία