Σημείωμα #168

Αύξων Αριθμός168
Σημείωμα Χρονολογία16 Φεβρουαρίου 1056
Σημείωμα῾Ο τὰ πάντα πληρῶν τῆ κελεύσι μου λόγε. Χ(ριστ)ὲ σ(ωτ)ήρ μου ἀρχήν καὶ τὸ τέλος. καὶ μεσότητα τῆς βίβλου καὶ τὸν χρόνον. ἄφεσιν πέμψον τῶν ἐγκλημάτων πάντων Μεθοδίω μοναχῶ καὶ πρ(εσβ)υτ(έρω) καθηγουμένου τ(ε) μον(ῆς) τῶν Κιλλιβάρω(ν). ἅμα καὶ τῶ γράψαντι ᾿Ιλαρίω (μον)αχ(ῶ) κ(αὶ) πρ(εσβ)υτ(έρω) μονῆς τ(ε) τοῦ ἁγίου Γε(ωργίου) τοῦ Σχυνῶνο(ς).
Διεντεύξεως τῆς ἀχρ(άν)του μ(ητ)ρ(ὸ)ς σου σὺν τῶ Προδρόμω βαπτιστῆ ᾿Ιω(άννη). καὶ τῶν πασόφων ἁγίων ἀπο(στ)ό(λων) ἱεραρχῶν τ(ε) προφητῶν κ(αὶ) μαρτύρω(ν). ἀσωμάτων τ(ε) κ(αὶ) παν(των) τ(ῶν) ἁγί(ων).
Ναὶ παρακαλῶ τοὺς πάντας ἐν Κ(υρί)ω, μνήαν ποιείσθ(αι) Μεθ(ο)δίου (μον)αχ(οῦ) τοῦ προρηθ(έν)το(ς) τελεσιουργ(οῦ) τ(ῆς) ἐντυχούσ(ης) βίβλου, ἅμα δὲ κ(αὶ) τῶ γράψαν(τι). ἵνα λυτρωθωμ(εν) φλογὸ(ς) αιωνιζούσ(ης). κ(αὶ) ἀντιταχθωμ(εν) ἐν τ(ό)πω σεσωσμέ(νων). ὁπου κατοικὴ ἀμνος ο τεθυμένο(ς). ἀμ(ήν)+.
+ ᾿Ετελειώθ(η) σὺν Θ(ε)ῶ μη(νὶ) φε(βρουαρίω) ιϚ' ἡμέ(ρα) παρασκε(υὴ) ὥρα γ' ἔτ(ους) Ϛφξδ' ἰνδ(ικτιῶνος) θ' +
Κώδικας ΧρονολογίαΠατμ. 140
Εκδόσεις ΣημειώματοςΚομίνης, Πίνακες, σ. 4-5. Lake, Dated Mss., τ. Ι, σ. 15 (δίδεται μόνον τό τελευταῖον μέρος τοῦ σημειώματος, ὅπου ἡ χρονολογία). Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 161-162.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι εἰς τὸ κατὰ ᾿Ιωάννην Εὐαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙλαρίων
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, ηγούμενος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή αγίου Γεωργίου Σχυνώνος, μονή Κιλλιβάρων
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙλαρίων, Μεθόδιος, Ιωάννης Βαπτιστής
Ηλικία