Σημείωμα #1682

Αύξων Αριθμός1682
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούνιος 1344
Σημείωμα+ ·· ιουνι(ου) ινδ(ικτιωνος) ια' ετους Ϛωνβ' συνεζευχθη τη θυγατρι κυρ κυρ ιωανν(ου) (ou ιωανν(ικου) ανδρι(?) κυρ νικολ(αω) τω υιω του κυρ χρυσανθου (??) κυρ του νεοφυλα(κος ??) (f. 59v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 470
Εκδόσεις ΣημειώματοςHšeg, Hirmologium, ó. 18.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγάμος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία