Σημείωμα #1693

Αύξων Αριθμός1693
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1345
Σημείωμαα) + τὸ παρὸν ὅλον τοῦτο βιβλίον τῶν τε θείων καὶ φι|λευσεβῶν νόμων, καὶ τῶν ἱερῶν καὶ θείων κανό|νων, συνετέθη πολλῶ πόνω καὶ οὕτως ὡργανώθη, | παρὰ τοῦ πανσεβάστου νομοφύλακο(ς) τοῦ εὐαγοῦς | βασιλικοῦ σεκρέτου καὶ κριτοῦ τῆς θεοσώστου πόλεως | Θεσσαλονίκης κυρ(οῦ) Κωνσταντίνου τοῦ ῾Αρμενοπούλ(ου), | ἐπὶ τῆς βασιλείας τῆς εὐσεβεστάτης καὶ φιλοχρίστου | δεσποίνης ἡμῶν καὶ αὐτοκρατορίσσης κυρ(ᾶς) ῎Αννης | τῆς Παλαιολογίνης · καὶ τ[οῦ ἐρα]σμιωτάτου ταύτης | υἱοῦ, εὐσεβεστάτου καὶ φιλοχ[ρίστ]ου βασιλέως ἡμῶν | καὶ αὐτοκράτορος, κυρ(οῦ) ᾿Ιω(άνν)ου τοῦ Παλαιολόγου, ἐν | ἔτει ἀπὸ κτίσεως κόσμου ἑξακισχιλιοστῶ · ὀκτακοσι|οστῶ πεντηκοστῶ τρίτω. ἰν(δικτιῶνο)ς τρισκαιδεκάτης· (f. 290v).

Κώδικας ΧρονολογίαVenet. Marc. 183 (ἔτ. 1345)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 225.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚωνσταντίνου ᾿Αρμενοπούλου ῾Εξάβιβλος
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία