Σημείωμα #1706

Αύξων Αριθμός1706
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιανουάριος 1346
Σημείωμαα) Δόξα σοι π(άτ)ερ, υἱὲ καὶ θεῖον πν(εῦμ)α· Δόξα σοι τρισήλιε, θεότης μία· |
Δόξα σοι ἡ ἄτμητος, φύσις ἡ θεῖα· | Σοὶ π(άτ)ερ πρὸἄναρχε, σὺν σέοις πρέμοις (?)· | ὁδήγει κἀμοὶ τῶ χθαμαλῶ καὶ τλήμω· | Τοῦ πορεύεσθαι εἰς σ(ωτη)ρίους τρίβους· | ἅς αὐτὸς ἀπέφηνας, τοῦ σέου κλήρου· | ὅπως τῆς ἄνω, τύχουσι κληρουχίας· | Διὅ κἀμοὶ ἄρ<ρ>ητε τριὰς ἡ θεῖα· | Σκέπε ἐσθλῶς με ὑπὸ βελῶν τοῦ πλάνου· | ὅπως ὠφθῶ σοι ἐν ἐκείνη τῇ ὥρα· | ῾Ηνίκα μέλλεις ποιῆσαι δικαίαν κρίσιν· | Κεκαθαρμένος, τῇ ψυχῆ σὺν τῷ σῶμα· | Καὶ ἀκούσω σου, γύρης ἐνδοξοτάτης· | Εἴσελθε χαίρων εἰς χαρὰν τοῦ Κυρίου· | Διὰ πρεσβειῶν, τῆς ἐνδόξου δεσποίνης· | ἀγγέλων πάντων, προφητῶν καὶ ὁσίων· | Δῆμος θεοφόρων τε, πάντων μαρτύρων· | Ναζηραίων πλῆθος τε, δικαίων φάλαξ· | ῾Υπὲρ ἐμοῦ {τοῦ} τλήμωνο(ς) ἐκδυσωπεῖτε· | π(ατέ)ρα υἱὸν, καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα· | ὅπως ἀριθμήσει με, ληνοῖς τοῖς ἄνω· | Τὸν ἀνάξιον χθαμαλὸν τλήμωνά τε | ἀμήν ἀμήν γένοιτο, τοῦτο Χ(ριστ)ὲ μου· | Σὺ δόξα πρέπει εἰς αἰώνας ἀλήκτους· | + Νικόλαος ἀρητὴρ ἀλλιτρὸς· + | Ϛωνδ· ἰν(δικτιῶνος) ιδ· (f. 147v).
β) + δόξα τῷ θ(ε)ῶ τῷ χρονῶ τοῦ τέλους· | ἁγία τριὰς βοήθει τῷ τλήμῳ· | τῶ ἁμαρτωλῶ, | ἀναξίω θύτη· — | γένοιτό μοι Κ(ύρι)ε τὸ ἔλεός σου, | ὅπως σε ἐξάδω | εἰς τοὺς αἰῶνας + | + ἐν μηνὶ ἰανουαριῶ, ἐγεγώνει τὸ τέλος + (f. 158v).
Κώδικας ΧρονολογίαVenezia Marc. 578 [colloc. 866]
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 199- 204.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣτίχοι Λέοντος τοῦ Σοφοῦ. Στίχοι εἰς τό Ψαλτήριον κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία