Σημείωμα #1724

Αύξων Αριθμός1724
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1348
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ ᾿Ιω(άννης) ὁ Καμπολ(ης?) τοῦ ἔτους Ϛωκβ'. (f. 186v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] 12ου, 13ου αἰ.
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Paris. 1588, ó. 40.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία