Σημείωμα #1725

Αύξων Αριθμός1725
Σημείωμα Χρονολογία17 ᾿Οκτωβρίου 1346
Σημείωμα+ Κατὰ τὴν ἑπτακαιδεκάτην τοῦ ὀκτωβρ(ίου) μηνὸς τῆς πρώτ(ης) ἰνδικτιῶνος τοῦ Ϛωνε' ἔτ(ους) ἐκοιμήθη ὁ αὐθέντ(ης) μου ὁ π(ατ)ὴρ μου πραίτωρ τοῦ δήμου ὁ Χρυσολωρᾶς κυρὶς Κωνσταντῖνος (καὶ) οἱ ἐντυχάνοντες τῆ παρ(ού)ση δέλτω εὔχεσθε ὑπ᾿ αὐτοῦ πρὸς Κ(ύριο)ν. (f. 243).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 975Α
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία