Σημείωμα #1785

Αύξων Αριθμός1785
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1359
Σημείωμα+ τὸ δὲ παρὸν βιβλίον ἐγρά(φ)η ἐν τῆ θεοσώστω πόλ(ει) Θεσσαλονίκη ἐν τῶ ἑξακισχι|λιοστῶ ὀκτακοσιοστῶ ἑξηκοστῶ ἑβδόμω ἔτει · ἰν(δικτιῶνος) ιβ ης' (f. 290v).
Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚωνσταντίνου ᾿Αρμενοπούλου ῾Εξάβιβλος
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία