Σημείωμα #1795

Αύξων Αριθμός1795
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1360/ 1361
ΣημείωμαΚανὼν παρακλητικὸς εἰς τὸν παντοκράτορα καὶ κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστόν, ὁ λεγόμενος τῆς νήψεως. Πόνημα Θεοκτίστου μοναχοῦ.
῾Ωδὴ α'. ἦχος β'. ᾿Εν βυθῷ κατέστρωσε.
Παντοκράτωρ δέσποτα Χριστέ· παντοκράτωρ κύριε· τὰ τῆς ψυχῆς μου θεράπευσον τραύματα. Παντοκράτωρ γλύκανον τὴν καρδίαν μου, πολυέλεε· δέομαι παντοκράτωρ σῶτερ, ἵνα μεγαλύνω σὲ σῳζόμενος.
+ ἔτους Ϛωξθ'· +
Κώδικας ΧρονολογίαΣινά, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 319 (1627)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBenesevic, Opisanie, Ι, ó. 173.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναίον ᾿Ιουλίου - Αὐγούστου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία