Σημείωμα #1797

Αύξων Αριθμός1797
Σημείωμα Χρονολογία7 ᾿Απριλίου 1362
Σημείωμα᾿Εγράφη καὶ ἐτελειώθη ἡ βίβλος ἥδε, κατὰ τὴν Πελοπόννησον · ἐν | τῶ κάστρῳ Μιζιθρᾶ · ἐξόδω τὲ καὶ συνδρομῆ καὶ συνεργία, κυρ(οῦ) Δημητρί(ου) | τοῦ Κασανδρηνοῦ· κόπω δὲ καὶ γραφῆ Μανουὴλ τοῦ Τζυκανδύλη · ἐν | μηνὶ ἀπριλλίῳ ζη'· ἡμέρα πέμπτη · ἰνδικτιῶνος πεντεκαιδεκάτης · | τοῦ Ϛοῦωοῦ ἑβδομηκοστοῦ ἔτους +
Κώδικας ΧρονολογίαMediol. Ambros. D 538 inf. (ἔτ. 1362)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 229. Turyn, Gr. Brit., ó. 130. Martini - Bassi, Ambrosian, ΙΙ, ó. 1073. Λάμπρου, Λακεδ. βιβλ., ó. 168. Vogel-Gardthausen, Schreiber, ó. 281. Για πληρέστερο κατάλογο των χειρογράφων του Τζυκανδύλη βλ. Δ. Σοφιανού, Δύο μετεωρικά χειρόγραφα πελοποννησιακής προελεύσεως. Λακωνικαί σπουδαί 10 (1990), "Θησαύρισμα , Αριστείον πνευματικόν εις τον Δικαίον Βαγιακάκον" , ó. 94-96. PLP 11315(πληροφορίες).
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠλούταρχος. ῾Επτά βυζαντινά ἐπιγράμματα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία