Σημείωμα #1888

Αύξων Αριθμός1888
Σημείωμα Χρονολογία18 Σεπτεμβρίου 1370
Σημείωματέλος ++++++ | ᾿Εγράφη τὸ παρὸν βιβλίον δ(ιa) χειρὸ(ς) Στεφάνου ἱερέως καὶ πρωτο|παπᾶ τοῦ δῶ (?) Διπρέσσα · ἐν μηνὶ Σεπτεμβρίω εἰς τ(ὰς) ιη ἡμέ(ρᾳ) | τετάρτη Ετους Ϛωοθ ἰνδίκτ(ου) θ οἱ ἀναγνώστ(αι), εὔχε|σθε περὶ αὐτ(οῦ) πρὸς τὸν κ(ύριο)ν + + ὅτι ὁ γράφων παραγράφει (f. 116v).
Κώδικας ΧρονολογίαMediol. Ambros. S 62 sup.
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 236. Martini- Bassi, Ambrosian, ΙΙ, ó. 851.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘεοφυλάκτου Βουλγαρίας, ῾Ερμηνεία εἰς τά εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία