Σημείωμα #1981

Αύξων Αριθμός1981
Σημείωμα Χρονολογία
Σημείωμα’Εγράφη τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὸς ᾿Ιωάννου εὐτελοῦς ἱερέως τῇ προστάξει καὶ συνεργείᾳ τοῦ σεβασμιωτάτου ἰσαγγέλου πατρὸς ἡμῶν κυροῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν ἁγίων καὶ ἐνδόξων ᾿Αποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου · καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθε αὐτῷ διὰ τὸν Κύριον · μηνὶ ἰαννουαρίῳ ἰνδ(ικτιῶνος) ζ' (f. 232v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Barb. 537
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes ΙΙ, ó. 57- 58.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία