Σημείωμα #1994

Αύξων Αριθμός1994
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1355/1356
Σημείωμα[*] α) ἐτελειώθη ἡ παροῦσα θεία καὶ ἱερὰ | κλίμαξ · ἐν ἔτει Ϛωξδ' · | ἰν(δικτιῶνος) θ'· συν{υν}εργὸς δὲ ταύτης, | θύτης μοναστὴς, Γεννάδϊος τῆ κλήσει · || ἐγράφησαν δὲ τέτραδα κ'γ· | παρὰ μοναχοῦ Γερμανοῦ · τελευτή|σαντος δὲ τούτου, ἔμεινεν ἀτελείωτος · | καὶ ἵνα μὴ τῆ χρονία παραδρομῆ ἀ|φανεία παραδοθῶσϊν, ἀνεδέξατο ταύτην | ὁ προειρημένος ἱερομόναχος κῦρ Γεν|νάδϊος, καὶ ἀνεπλήρωσε · εἰς ἔ|παινον μὲν · καὶ δό(ξ)αν τοῦ φϊλαν(θρώπ)ου θ(εο)ῦ · | καὶ εἰς ὠφέλειαν τῶν ἱερῶν καὶ ἁγίων | ἀνδρῶν · ὁμοῦ τὰ ὅλα, τέ|τραδα μ῾Ϛ· + (f. 362r - 362v).
[*] β) ῾Η κλίμαξ ἧδε, τοῦ παμμάκαρος | καὶ χρυσοῦ ᾿Ιω(άνν)ου + + | + μέμνησθε π(ατέ)ρες ὑπὲρ τοῦ ἐξαγόρασαντός με + |
+ γενοῦ βοηθὸς κἀμοὶ τῶ ξένω θύτα,
καὶ νεύσει θ(εὸ)ς ἐπῒ τῆ προ|σευχῆ σου· (f. 362 v).
[*] γ) + θύτης μοναστὴς, Γεννάδιος τῆ κλήσει + (f. 333v).

Κώδικας ΧρονολογίαOxford, Christ Church 63 (14ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Gr. Brit., ó. 118. Hutter, Corpus, 1, ó. 140. PLP 3657, 3850.Vogel - Gardthausen, Schreiber, ó. 65. Gamillscheg - Harlfinger, Repertorium, 1, ó. 49.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ιωάννου τοῦ τῆς Κλίμακος, κλίμαξ
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία