Σημείωμα #2019

Αύξων Αριθμός2019
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1322
ΣημείωμαΒλέπε στά Διάφορα
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπ. 533
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 109.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΝεοφύτου τοῦ ᾿Εγκλείστου ἑρμηνεία τοῦ Ψαλτῆρος τοῦ Δαυίδ καὶ ἑρμηνεία εἰς τάς θ' ὡδάς
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΤὸ παρὸν βιβλίον ψαλτῆρι ἔγραψα ἐν ἔτει ζροβ χειρὶ ᾿Αντωνίου εὐτελοῦς ἱερομονάχου διὰ συνδρομῆς καὶ ἐξόδου τοῦ ὁσιωτάτου καὶ ἁγίου γέροντος Σεραφεὶμ ἐκ τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ Σταυρονικήτα ἕνεκεν ψυχικῆς σωτηρίας αὐτοῦ καὶ.......ἦτον δὲ τὸ ἀθήβολον ὅπερ ἀντέγραψα ἀπὸ ἔτους Ϛωλ ἰνδ. ε'. Διαφθαρὲν δὲ ἐκ τῆς πολυκαιρίας μετεσταχόθη διὰ χειρὸς Δημητρίου διὰ συνδρομῆς καὶ ἐξόδου τοῦ προηγουμένου κὺρ ᾿Αμβροσίου ἐκ τῆς μεγίστης μονὴς τοῦ θείου Βατοπαιδίου ἐν ἔτει σωτηρίῳ αψνδ' ἐν μηνὶ αὐγούστῳ (f. 218r).
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία