Σημείωμα #2031

Αύξων Αριθμός2031
Σημείωμα Χρονολογία
Σημείωμα+ἐνεχείρισα τοῖς τιμιουτάτοις (sic) μοναχοῖς τούς (sic) ἀπό τῆς βασιλικῆς μονῆς τοῦ [ὁσίου] ὑακίνθου ὑπέρ χρέους (?) τῆς ἀνακάμψεως τήν παροῦσαν βίβλον, ἅγ(ιον) ποτήριον ἀργυροῦν, ἐπητραχήλιον, ὑπομάνικα ἐξάμιτα χρυσοκλαβαρικά κόκκινα, ποδέα ἐξάμιτος χρυσοκλαβαρική κόκκινη ἔχουσα στήλην τῆς ὑπεραγίας θ(εοτό)κου μετά ἐνδύματος μεταξωτοῦ κιτρίνου. ἑτέρα ποδέα ὀξυκα... χρυσοκλαβαρική ἔχουσα σ(ταυ)ρόν μετά ἐνδύματος κοκκίνου μεταξωτοῦ. ταῦτα παρεδόθησαν παρ´ ἐμοῦ τοῦ καθηγουμένου τοῦ σ(ωτῆ)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ῦ τοῦ εὐεργέτου μοναχοῦ ἰωακείμ ἐνώπιον δι<α>κόνου κυροῦ ἰω(άννου) τοῦ Γαβαλᾶ. κυροῦ γεωργίου ξανθοπούλου. τοῦ ἀπό τῆς ἀυτῆς μονῆς ἱερομονάχου κυροῦ ἀθανασίου καί κυροῦ γεωργίου διακόνου τοῦ ἀπολ<λ>ωνιαδίτου· (f. 266v (col..1)-291v (col..2,Mitte)·
Κώδικας Χρονολογία32.Ε=Codex Venetus Marcianus graecus 94 (olim 391), 13ος αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςSymeon Neos Theologos, ó. XCII
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΑνάλλεκτα εξηγητικής και μυστικής-θεολογικής λογοτεχνίας
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία