Σημείωμα #2035

Αύξων Αριθμός2035
Σημείωμα Χρονολογία1η Μαίου 1349
Σημείωμα᾿Ετελειώθη ἡ παροῦσα βίβλος, κατά την παροῦσαν ἡμέραν· ἥτις ἐστί πα|ρασκευή τῆς τῶν μυροφόρων ἑβδομάδος, πρώτη τοῦ μαΐου μηνός, | τῆς νῦν τρεχούσης δευτέρας ἰνδικτιῶνος, τοῦ Ϛωνζ´ἔτους +. (f. 38v)

Ακολουθούν οκτώ δωδεκασύλλαβοι ιαμβικοί στίχοι εκ των οποίων το πρώτο αναφέρεται στον προφήτη Ιερεμία, του οποίου η μνήμη τελείται την 1η Μαίου, ημέρα δηλαδή που τελείωσε ο κώδιξ.Πιθανώς πρόκειται για στίχους του ίδιου του Μακαρίου·
Τόν ἱερόν μέλπω σε ῾Ιερεμία ,
ἐν κοιλία χρισθέντα κ(αί) πρό τοῦ τόκου+

῎Εδωκεν λῆξιν δεξιᾶς ἐμῆς πόνω,
μάϊος μην πρώτην ἄγων νῦν ἡμέραν +

Σεπτή Τριάς ἄναρχε πανσθεναστάτη,
αἰώνιον φῶς, σοί πρέπει δόξα μόνη+

Μακαρίου ταῦτέστι ( sic) Φιλαδελφείας,
τοῦ οἰκέτου τῆς μακαρίας Τριάδος+.
Κώδικας ΧρονολογίαΠάτμος 31Α, αρ. 381, 1349
Εκδόσεις ΣημειώματοςΚομίνης, Παμ. Κώδικες, ó. 18-19
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλιαβλ. και 15ος γενικά, 14ος καταχ. 758, 14ος καταχ. 759
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία