Σημείωμα #2036

Αύξων Αριθμός2036
Σημείωμα Χρονολογία
ΣημείωμαΤίτλος· Μακαρίου ἱερομονάχου· τοῦ Χρυ|σοκεφάλου, ῥωδωνιαί+ (f. 3r)

Στο χειρόγραφο υπάρχουν κάποιες σημειώσει γραμμένες από το χέρι του Χρυσοκέφαλου (f.251v)·
1η σημείωση· +μηνί ἰουν(ίῳ) ἰν(δικτιώνος) ιγ ἔτους Ϛωνγ (1345) ἡμέρα σα(ββά)τω ια τοῦ | μηνός, γέγονεν ὁ φόνος τοῦ μεγ(ά)λου δουκός τοῦ ᾿Αποκαύκου· καί τῆ | ἐπαύριον ἡμέρα κυ(ριακῇ) γέγονε τῶν φονευτῶν ἡ καταστροφή+|

2η σημείωση·+ιουλλ(ίῳ) ιῆ ἰν(δικτιῶνος) ιγ ἔτους Ϛωνγ (1345)| ἡμέρα δευτέρα+|

3η σημείωση· +ἔτους Ϛωνδ (1346) ἀπό δέ τῆς κ(α)τά | σάρκα τοῦ κ(υρίο) ᾿Ι(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ τοῦ θ(εο)ῦ καί σ(ωτῆ)ρ(ο)ς ἡμῶν| γεννήσεως ατμϚ· ἰν(δικτιῶνος) ιδ · | ἐν εἰκοστῆ ἕκτη μηνός φε(βρουαρίου) ἤνυσται ἡμῖν| ἐνιαυός ἀπό Φ(ιλαδε)λ(φεί)ας ἐλθοῦσιν +|

Κώδικας ΧρονολογίαVenice, Bibl. Marciana, ms. Greco 452 (Collocazione 796), μεταξύ 1328 και 1336
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Manuscripts of Italy, σ.168-170
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυλλογή ή Ανθολογία κειμένων και αποσπασμάτων από την ελληνική κλασική και βυζαντινή λογοτεχνία, ημιτελές.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία