Σημείωμα #2040

Αύξων Αριθμός2040
Σημείωμα Χρονολογία
Σημείωμα(f.308v)·ἰ+ἐτελειώθ(η) τό παρόν βιβλίον, ἐν ἔτει Ϛωλα´| ἰν(δικτιῶνος) ἕκτης·+ (=1322/23)
(f.303-304) +ἐγεννήθ(η) ὁ υἱός μου ὁ Νικόλ(αος) ἐν τῶ προικοδοτηθέντι μοι οἰκήμ(α)τι κ(α)τ(ά)| τήν κ´ τοῦ ἰουνί(ου) μηνός· τῆς θ´ ἰν(δικτιῶνος)· τοῦ Ϛουωλδ´ ἔτους· -
(f.303 bis v)·+ἡ βίβλος ἅυτη ἐστίν ἱερέως τοῦ Βολην(οῦ).

Κώδικας ΧρονολογίαVaticanus Graecus 980, 1322/23
Εκδόσεις ΣημειώματοςTurin, Codices Vaticani, ó. 131
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία