Σημείωμα #2059

Αύξων Αριθμός2059
Σημείωμα Χρονολογία1342
Σημείωμα’Ετελειώθη ὁ ἔννατος μήν μάϊος. βοηθεία θ(εο)ῦ. διά συνδρομῆς καί ἐπικουρείας τοῦ παναγιωτ(ά)τ(ου) πάπα καί π(ατ)ριάρχου ἀλεξανδρείας κυρ(ίου) γρηγ(ο)ρίου. αὐτός τε καί ἕτεροι η´ μῆνες ἐν ἔτει στων´ (᾿Ι)ν(δικτιῶ)νος (=6850=1342) (f.196α)

Στο f. 1r στο περιθώριο καθέτως σε 3 γραμμές σώζεται το ακόλουθο αραβικό σημείωμα το οποίο μεταφράζεται ως εξής· Τό μηναῖον τοῦτο περιέχει τόν μῆνα ᾿Αγιαρ (Μάϊον) καί ἀφιερώθη εἰς τήν μονής τοῦ ἁγίου ᾿Αρσενίου (=τήν ἐπί τοῦ ὄρου Μοκάτταμ) καί ὅστις ἀφαιρέσῃ αὐτό ἀπ´αὐτῆς ἔστω κατηραμένος καί ἀλλότριος τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ + ὁ ἁμαρτωλός Μητροπολίτης ᾿Ιωάννης.

Κώδικας ΧρονολογίαΠατριαρχική Βιβλιοθήκη, αρ. 116, 14ος αι. (1342)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΜοσχονᾶ, Ἀλεξάνδρεια, σ. 77
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναίο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία