Σημείωμα #2124

Αύξων Αριθμός2124
Σημείωμα Χρονολογία ᾿Ιούνιος 1373
Σημείωμα+ ’Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον, ἐν μηνὶ ἰουνίω ἰν(δικτιῶνος) ἑνδεκάτης · | ἔτους τρέχοντος καὶ περιισταμέν[ου],
εἰς ἕξ ἀριθμὸν χιλιο|στίας ὅλας ·
ἑκατοντάδας εἰς ὀκτὼ ποσουμένας · |
σὺν ταῖς δεκαπλαῖς ὀγδοάσιν εἰς ἔτη ·
ἁπλῆ τε | τῆ μονάδι καὶ μόνη· +
᾿Ιωάννης ἔγραψε Πεπαγωμένος + (f. 285v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 686 [olim 462]
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., σ. 167. Decreesse, Cod. Vat. ΙΙΙ, σ. 148.
Χειρογράφου Περιεχόμενο Χριστοδούλου μοναχοῦ (᾿Ιωάννου Καντακουζηνοῦ), ἀπολογητικά ἔργα
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης Πεπαγωμένος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία