Σημείωμα #2136

Αύξων Αριθμός2136
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούνιος 1374
Σημείωμαδόξα τῶ θ(ε)ῶ, ἀμήν,
᾿Επληρώθ(η) τὸ παρὸν βιβλίον του λεγομενου Πανδέκτου, μηνὶ ἰουνί(ῳ) ζ, ιβ' ἰνδ. ἔτους Ϛωπβ' (f. 268r).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1081 [Reg. 2918]
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac- similŽs, σ. 19. Montfaucon, Palaeographia, σ. 72.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Αντιόχου ἁγίου Σάβα, Πανδέκτης
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία