Σημείωμα #2137

Αύξων Αριθμός2137
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούνιος 1374
Σημείωμα+ ἡ παροῦσα βίβλος ἐγράφη κατὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν | κ(α)τ(ὰ) μῆνα ἰούνιον τῆς δωδεκάτης ἰνδικτιῶνος · τοῦ Ϛοῦ | ωοῦ ὀγδοηκοστοῦ δευτέρου ἔτους · διὰ χειρὸς | ἐμοῦ ᾿Ιωάννου τοῦ Πεπαγωμένου· + (f. 136v).
Κώδικας ΧρονολογίαVenet. Marc. 576 [Colloc. 907]
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, σ. 241.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου Καντακουζηνοῦ, Κατά ᾿Ιουδαίων
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης Πεπαγωμένος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚωνσταντινούπολη
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία