Σημείωμα #218

Αύξων Αριθμός218
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1078-2079 Γ) λίγο μεταγενέστερο του έτ. 1078-1079
ΣημείωμαΑ) Λεόντ(ιος) (μον)αχ(ὸς) τοῦ κυ(ροῦ) Παύλου (f. 436).
Β) ῎Ετος Ϛφπζ' ἰνδ(ικτιῶνος) β' ἀπω κτί(σεως) κόσμου (f. 436v).
Γ) + μνήσθητί μου Κ(ύρι)ε ὅταν ἔλθης ἐν τῇ βασιλείᾳ σου τῷ ἐλαχίστῳ καὶ εὐτε(λεῖ) ἐν μοναχοῖς κ(αὶ) ταπεινῷ Μιχ(αὴλ) πρε(σβυτέρῳ) κ(αὶ) ἐκκλησιάρχη τῆς εὐαγοῦς λαῦρ(ας) τ(οῦ) Καμελαυκᾶ (f. 84v).

Κώδικας ΧρονολογίαΠατμ. 27
Εκδόσεις ΣημειώματοςΚομίνης, Πίνακες, σ. 6-7. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 174.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜ. Βασιλείου λόγοι, ὁμιλίαι καὶ ἐπιστολαὶ μετὰ βραχέων σχολίων
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΛεόντιος;, Μιχαήλ
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, πρεσβύτερος, εκκλησιάρχης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήλαύρα του Καμελαυκά
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός ΧειρογράφουΠαύλος;
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία