Σημείωμα #2305

Αύξων Αριθμός2305
Σημείωμα Χρονολογία21 ᾿Ιανουαρίου 1391
Σημείωμαα)+ Παμμεδέοντι πα(τρ)ΐ σὺν ὑέϊ πν(εύματ)ι δόξα | Θ(εο)ῦ τὸ δῶρον · καὶ πόνος τοῦ Καλλίστου (f. 222).
β) + ᾿Ετελειώθη, ἡ παροῦσα Παρακλητϊκῆ. δϊὰ χειρὸς καμοῦ τοῦ ἐν μοναχοῖς ἐλαχίστου · καὶ ἁμαρτωλοῦ, Καλλίστου Ραδηνοῦ, τοῦ Τραπεζουντίου δϊὰ συνεργείας τέ, καὶ ἐξόδου · καὶ πολλῆς ἐπιμελείας, καὶ πόθου · τοῦ ἐν ἰερομονάχοις, εὐλαβεστάτου· κυροῦ Θωμᾶ · π(ατ)ρϊαρχοῦντος, τοῦ ἁγϊωτάτου καὶ παναγϊωτάτου ἡμῶν δεσπότου π(ατ)ρ(ὸ)ς καὶ π(ατ)ριάρχου τῆς ἁγίας πόλεως ῾Ι(ερουσ)λὴμ · κϋροῦ Δωροθέου... ἐν ἔτει Ϛω θ' μηνὶ ἰανουαρίῳ κά· ἡμέρᾳ σαββάτῳ· ωρα θ' (f. 309v).

Κώδικας Χρονολογία῾Ιεροσόλυμα.............238 (ἔτ. 1391)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΧρυσάνθου, ᾿Εκκλ. Τραπεζοῦντος, σ. 515. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, ῾Ιεροσολυμιτική, ΙΙ, σ. 368. PLP 5940.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠαρακλητική
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΚάλλιστος Ραδηνός
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουδωρεά χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία