Σημείωμα #2306

Αύξων Αριθμός2306
Σημείωμα Χρονολογία22 Μαρτίου 1391
Σημείωμα῎Ετους Ϛω θ' ἰνδ. ΙΔ'.......................β' νομικὸν φάσκα, Μαρτίου κβ' Χριστιανῶν Πάσχα Μαρτίου κϚ' · ἐν αὐτῷ τῷ ἔτει, ἐάλω παρὰ τῶν ἀπίστων ἐθνῶν ἡ χριστώνυμος πόλις καὶ κατεδαφίστη ἐκ βάθρων εἰς τάχος καὶ οἱ οἰκήτορες ταύτης διεσκορπίσθησαν ἐν διαφόροις τόποις καὶ χώρες · γέγονε δὲ τοῦτο τὸ ὀλέθριον κακὸν, διὰ τινων οἰκητόρων τῆς δὲ τῆς πόλεως · τοσαύτη δὲ γέγονεν ἡ φθορὰ καὶ ἡ κατάλυσις τῶν ἐνοικούντων τούτων Χριστιανῶν ὡς ἔγωγε οἶμαι, οἵα γέγονεν ἔκπαλαι ἐπὶ Ναβουχοδονόσωρ ἐν τῇ ῾Ιερουσαλὴμ πόλει (f. 498v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Παντελεήμονος 701 (14ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', σ. 418. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 149.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤριώδιον Πεντηκοστάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΙερουσαλήμ
ΙδιότηςΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότακατάληψη Θεσσαλονίκης ή Καβάλας από Τούρκους
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικάάπιστα έθνη (Τούρκοι)
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία