Σημείωμα #2314

Αύξων Αριθμός2314
Σημείωμα Χρονολογία3 Νοεμβρίου 1391
ΣημείωμαΤι αὐτὴν ἡμ(έ)ρ(ᾳ) τοῦ Λουκᾶ, νοευβρύῳ γ', χρονίας τοῦ Χ(ριστο)ῦ (ᾳ) τ  α', ἡμέρ(ᾳ) Ϛ', ἐτελεύτ(η)σ(εν) ἡ μακαριωτ(ά)τ(η) ἁγιο[τάτη] (?) Μαρία πρεσβιτέρισσα ἡ θυγάτηρ κἀμοῦ ᾿Επηφανίου (πρωτο)ιερέος Σολίας · καὶ μνίσκετε αὐτὴν ἠγαπημ(έ)ν(ην) μου ἀδελφὴν δι᾿ ἀγάπης τῆς Θεοτόκου ὅπως εὕρῃ ἔλαιον καὶ ἐλεημοσύνην ἐν ἱμέρᾳ κρίσεος, ἀμίν · μνίστητι Κ(ύρι)ε τῆς δούλης, ἀμίν. (f. 128v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 280 [Colbert. 2215]
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes, ΙΙΙ, σ. 231.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγελιάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία