Σημείωμα #2315

Αύξων Αριθμός2315
Σημείωμα Χρονολογία9 Δεκεμβρίου 1391
Σημείωμαα) το βιβλίον τουτο κτῆμα ἐστιν ἐμοῦ ἰωάννου νοταρίου τοῦ χορτασμένου · ὠνησάμην (δὲ) αὐτὸ μηνὶ δεκεμβρίω θ' (ἰνδικτίωνος) ζ' ἔτους Ϛ (f. 301v).
β) ἡ παροῦσα χρονικὴ συγγραφὴ τοῦ μεγάλου λογοθέτου τοῦ ἀκροπολίτου
ἐστὶν · ὅς ἔκτισε (καὶ) τὸ μοναστήριον, τῆς ἁγίας τοῦ χ(ριστο)ῦ ἀναστάσεως. περιέχει δὲ τὰ μετὰ τὴν ἅλωσιν τὴς κωνσταντινουπόλεως ἄχρι (καὶ) τῆς βασιλεί(ας) τοῦ βασιλέ(ως) μι(χαὴλ) τοῦ παλαιολόγου; τὰ δὲ μετὰ ταύτα μέχρι καὶ τῆς τελευτῆς αὐτοῦ, ὁ παχυμέρης σοφὸς ἀνὴρ καὶ φιλό<σοφο>ς ἀκριβῶς συνέγραψεν; + τοῦ σοφωτάτου πρωτεκδίκου τῆς ἐν κωνσταντινουπόλ(ει) ἁγί(ας) τοῦ θ(εο)ῦ μεγάλης ἐκκλησί(ας) καὶ δικαιοφυλακος ,τοῦ παλατίου, κυρου γεωργίου τοῦ παχυμερη χρονικόν
(f. 269r).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 163 [olim 715] (13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςMercati - de’ Cavalieri, Cod. Vat., σ. 187.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ανωνύμου Χρονικόν, Κωνσταντίνου Μανασσῆ Σύνοψις Χρονική κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία