Σημείωμα #2378

Αύξων Αριθμός2378
Σημείωμα Χρονολογία18 ᾿Απριλίου 1397
Σημείωμα῞Ωσπερ ξένοι χαίρουσιν ἰδεῖν π(ατ)ρίδα,
καὶ οἱ θαλαττεύοντες | ἰδεῖν λιμένα,
καὶ οἱ πραγματεύοντες ἰδεῖν τὸ κέρδος,
καὶ οἱ ἀσθε|νοῦντες ἰδεῖν υγείαν, οὕτω
καὶ οἱ γράφοντες ἰδεῖν βιβλίου | τέλος· — |
Τὸν γράψαντα ·
τὸν ἀναγινώσκοντα · τὸν κεκτημένον, |
τοὺς τρεῖς φύλαττε, ὦ τριὰς τρισολβία· — |
Τέρμα εἴληφεν ἡ παροῦσα βίβλος, ἔτους Ϛοῦ·  οῦ · | εου · μηνὶ ἀπριλ(λίῳ) ιη η'· + (f. 32r).
Κώδικας ΧρονολογίαRoma, Vallicelian. ͺ 25
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, σ. 260- 261. Martini, Bibl. Ital. ΙΙ, σ. 153.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία