Σημείωμα #2401

Αύξων Αριθμός2401
Σημείωμα Χρονολογία6 Αὐγούστου 1352
Σημείωμα+ ἐν έτϊ Ϛ · ω · ω' · ἰνδ(ικτιῶνος) Ϛ· βάσηλαίβούσ(ης)· ἄνησ τ(ης) εὐσεβεϚ τῆς αὐγούστης ω ε ποῦ; καὶ αὐτοκρατορϊσης· ρὀμέων ................της παλεὀλωγϊνησ καὶ ἰῶα(ν)ου τοῦ εὐσεβεϚάτου βασιλαίος · καὶ αὐτοκράτορος · ρομέ(ων) · τοῦ παλαὶολώγου· καὶ ἐλένης τ(ῆς) εὐσεβεϚάτ(ης) αὐγούστης· πατρϊἀρχέβοντος · δὲ, καλΐϚου· τῶ ἁγϊωτάτου καὶ ηκουμἐνηκοῦ πρϊὰρχὀυ·. ἠ με(ρα)· δἐοτε (ρα)· Ϛ·. · τοῦ αὐγοὐϚου μηνος· ....... τ ἀγΐας, μαὶταμορφώσεος· τοῦ κ(υριο)ῦ · καὶ θ(εο)ῦ' καὶ σ(ωτη)ρος' · ημῶν ι(ησο)ῦ χ(ριστο)ῦ·' κἀμοῦ όντος· κᾶί' · ἐτον ἐχϊροτονήθην δϊἀκονος· δη῾ὀρησμοῦ καὶ αἰπϊτροπὴν· τοῦ παναγϊωτάτου· καὶ ηκοῦμενηκοὺ πρϊάρχου· παρο~(ντος) τοῦ πἀνῆὲροτάτου· κυρ(ιου) ιῶ (άννου)· τοῦ σῆρὀπούλου· καὶ μϋτροπολΐτου τ(ῆς) θἐοσόστου· πολεος· ρόδου· καὶ ἠπερτΐμου· καὶ ἠξάρχὀυ· το~ν κῆκλαδον·νήσον· ἐν το πανσέσπτω · καὶ θήῶ · ναω · τοῦ πανμακαρος · καὶ οσΐου προς (πατρὸς) ἠμ(ῶν) [ἡμῶν)· ἀρχἠἐπῆσκόπου; μήρου τῆς λἠκήασ· νῆκολάου τοῦ θαὐματοῦργόυ· τοῦ πλήσϊον· τοῦ ναοῦ τον αγϊον; καὶ ἐνδόξον μἐγαλο~ν μἀρτΐρον· τἐ· .... · — τον ἐν σεβαστϊα, τϊ, παλεϊ · μἀρτϊρϊσάντον· (f. 351v).

Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 564
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΡόδος, Κυκλάδες, Λυκία, Σεβάστεια
ΙδιότηςΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά ΑξιώματαΠατριάρχης Κάλλιστος, μητροπολίτης Ρόδου, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων, Ιωάννης Συρόπουλος, αρχιεπίσκοπος Λυκίας, Μύρων.
Μονή
Ναόςναός Νικολάου θαυματουργού, ναός Τεσσαράκοντα μαρτύρων
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία