Σημείωμα #2471

Αύξων Αριθμός2471
Σημείωμα Χρονολογία1390
Σημείωμασίγνον +Καλῆς τῆς συμβίου αἰκύνου (ἐκείνου) τοῦ ἀπιχομένου Λέοντος τοῦ | Ριζυκα. σίγνον + Νικ(ο)λ(άου) τοῦ υἱοῦ αὐτῆς. σἰγνον + Κατερίνας τῆς | ἀδελφῆς αὐτοῦ. ᾿Ημεῖς οἱ ἄνοθεν ἡ τά σιγνά πιοίσαντες ἐπιδεδώκαμεν | προς τόν ᾿Ιωάννη τόν Ρουσολ(α)μον... | χωρίον τό ἔχομεν εἰς τά (Κορανα + ) πλησίον τῆς οἰκίας αὐτοῦ... ὑπέρπυρα πέντε... (f.4).
Κώδικας Χρονολογία Real Bibl. de El Escorial, w.III.18, αρ. 552, 13ος-14ος αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςAndres, Escorial ΙΙΙ, σ.222-223
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚοράνα
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά ΠεριουσίαςΑγορά; περ
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΚαλή, σύζυγος Λέοντος Ρίζυκα, Νικόλαος υιός της και Κατερίνα (Αικατερίνη) κόρη της. Ιωάννης Ρουσολάμος
Ηλικία