Σημείωμα #2558

Αύξων Αριθμός2558
Σημείωμα Χρονολογίαἀρχῶν 15ου αἰ.
Σημείωμα῞Οτι ὁ Θεὸς καταρχὰς πλάσας τὸν ῎Ανθρωπον τοῦτον ἐλεύθερον, αὐτεξούσιόν τε καὶ ἀκαταδούλωτον παντὶ, οὐ δοῦλων, ὅτι δὲ ἡ δολερὰ τοῦ ὄφεως τυραννὴς τῷ λύχνῳ τῆς ἡδονῆς ὑποσήρασα, ἐσκύλευσε γὰρ ἅπασας τὰς πόλης καὶ χόρας τῆς Ρωμανίας, ἀνέβη δὲ καὶ ὀδύνη ἐπὶ τὴν παροῦσαν ἡμῶν ἀδελφὴ ὀνόματι Μαρία ἐκ χώρας λεγομένης τοῦ Λαζάρου καὶ ἤφεραν αὐτὴν ἐν τῇ νύσσῳ Κίπρου εἰς χῶραν λεγομένην Λευχουσία · καὶ ὁδιγιθὴς παρὰ Θεοῦ ἡ μοναχὴ Μάρθα τοῦ Οὔρρη ἠγόρασεν αὐτὴν. Τόρα γοῦν οἰκίᾳ θελήση καὶ καλῇ προαιρέση ἐθέλησεν ἵνα δουλεύσῃ αὐτῆς μέχρι τέλους τῆς ζωῆς αὐτῆς καὶ μετὰ τῶν τοῦ χρέου λυτούργησιν νὰ ὔνοι ἡ αὐτὴ Μαρία ἐλευθέρα πάντο ἐλευθέρα · καὶ ὅστης δὲ ἀθετήσῃ τὸ παρὸν ἐλεύθερον γράμμα καὶ ἐκ μαρτύρων στέρέομα, οὐ μόνον...........

Κώδικας Χρονολογία῞Οτι ὁ Θεὸς καταρχὰς πλάσας τὸν ῎Ανθρωπον τοῦτον ἐλεύθερον, αὐτεξούσιόν τε καὶ ἀκαταδούλωτον παντὶ, οὐ δο
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzis, Notes, σ. 35.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΡωμανία, Χώρα του Λαζάρου, Κύπρος-Λευχουσία (Λευκωσία)
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουδωρεά χειρογράφου, εξαγορά αιχμαλώτου;
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότακατάληψη περιοχής Ρωμανίας (;)
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία