Σημείωμα #2840

Αύξων Αριθμός2840
Σημείωμα Χρονολογία1406
Σημείωμα ᾿Ετελειώθη τό παρόν ἅγιον | εὐαγγέλιον διά τῶν ἁγίων εὐχῶν | τοῦ ὁσίου πρσ´ ἡμῶν κυροῦ ἰ/ λαρίωνος· καί καθηγουμένου / τῆὴ σεβασμίας μονῆσ· / τῆὴ / ὑπερενδόξου Θκου · οὗ τῆὴ / ἐπονημίαι τοῦ μαστούνη· | διά συνε γ ρ´ δέ καί ἐξόδου, | τοῦ τιμϊωτάτου α χ / κυροῦ γερασίμου· καί υἱοῦ | τοῦ κτήτοροσ· καί ἐπε|δόθη ἐν τῆὴ τοιαὔτη ἁγία μονῆ·. | ᾿Εγράφη δέ διά χειρόσ || Θεοδώρου ἁμαρτωλοῦ· / ἀναγν ώ καλλιγράφου τοῦ | Καλόπουλου· μηνί νοἐμ|βρίω Ι᾿Ε· ἡμέρα παρᾶ· | &᾿ δ᾿ · ἐ τ Ϛ χ τ δ · καί οἱ / ἀναγινώσκοντες, εὔχεσθε / ἡμῖν· ἵνα διά τῶν ἁγίων | εὐχῶν ὑμῶν, εὕρωμεν | ἔλεοσ ἐν τῆὴ ἡμέρα τῆσ | κρίσεως· ἀμήν ·. | Εἴη τό ὄνομα κυ´ εὐλογη|μένον ἀπό τοῦ νῦν καί | ἕως τοῦ αἰῶνοσ | Δόξα τῶι Θωι ἀμήν· | Τῶι συντελεστῆι τῶν | καλλῶν, Θωι χαρίσ·.
+ `Ϛ λ μ θ ω λ `Ϛ· λ῾α ω´
`Ϛ λ μ θ ω λ `Ϛ·.· ᾿θ ξ β´ν +
Δηλαδή 1185 από Χριστού (Ινδ. δ´ ἔτους Ϛ χ τ δδ´)
Κάτω από το σημείωμα βάσει της κρυπτογραφικής αλφαβήτου αναγράφονται τα εξής· δόξα σοί ὁθς´
δόξα σοί ἀμήν. (f.252r)


ἔτουσ Ϛ ω ι η
῾Ησῖν τᾶ βιβ(λί)α τά ἅπερ ἑπαρεδόθησαν | εἰσ τᾶσ χείρασ τοῦ παπᾶ κυ& (=κυροῦ) μιχαήλ τοῦ | Γλαβά · τοῦ μεγάλου νικολάου· ταβιβλία· ἀρχην | σταυρόσ ἑγκοσμι(α)κόσ· θυμιατόν ἁργιρόν· λε[μ]ὁφόριν (=λαιμοφόριο) ἁργιρόν· εὐαγγέλιον ἁργυρόν· δισκοπότιρον (=δισκοπότηρον) | ἁστερίσκοσ ἁργυρόσ· μεταλαβίδος ἁργυρίσ=| τετραβάγγελον με ἁργιρά θυλίκια· ἕτερον τε(τρ)αβάγγελον κο|κινοτόμαρον (=ερυθρόδερμον)· ποδεσ (=ποδιές;) διβολές (=δίβολες) δίβολοι· περί τῆς ὡραίας λέξεως ἔπιθι τά λεξικά· ε· καί ἕτερ(εσ) (Ϛ) μεταξοτές | καί βιβλία μεγάλα κδ´· τιπικόν α· ὁρο(λόγι)[ον] α· (ἀνα)|λόγιον· μιναία (=μηναία) καί ἕτερα τζακόματα χάρτινα ιθ· λιτ[ουργί]εσ | τοῦ μεγάλου βασιλίου β· καί τοῦ χρϊσοστόμου α·.....................|
καί κωκώβια γ (άγνωστη σημασία)· τζακώματα χάρτινα (=είναι ίσως τα σημεία των σελίδων των βιβλίων των οποίων καί σήμερα γίνεται χρήση κατά τήν ανάγνωση) καί κλαδευτίρια γ καί α (τζ)απίν· | α´ σιδεροστία· καί β´ δίσκοι μικροί τῆς ἑκκλησίασ· | καί α νοχίον (sic) μέγα· καί ζυγοί · ἁλλαγές · ὑπομάνικα| καί ἑπιτραχίλια β παλαιά· καί ἅλλως νοχίω παλαιόν· | καί ε τζακόματα νοχία· ῾Επαρεδόθησαν υπό τοῦ (μι ηλ ) (=Μιχαήλ) προ|τόπα (=πρωτόπαπα) καί κυροῦ ἰω´ (=᾿Ιωάννου) τοῦ δευτερέβου (=δευτερευόντος)· καί κυροῦ θεὡ (δόρου)| τοῦ μορφόπουλου· καί ἡγουμένου τοῦ ἁγίου λα·βρ. τί·· (Λαυρεντίου) (τοῦ ἁγιο) | (γρα)φαίου (=ἁγιογράφου)· ~ ἐπιἕτους Ϛ τ | δ (=1406) ΙΔ´ | (ἀκ)όμιν καί σιδερόφθερο (=σιδηροῦν πτυάριον)
(Ακολουθούν με μικρότερα γράμματα)· τα ..........(τα ἄ)νοθεν γ(ε)γραμμέ)να· ἐπαρεδ(ώθησαν) π(άλη)ν· προσ τόν κῦρ (ἀγα)θονικ · (Αγαθόνικον)..| ..........τοῦ ἀγϊου νηκολάου [καί?] χαρτία· ἐΐτε ἀσιμικά (καί λαμπ) | (ριάτικα).................. καί ..... λοπιστᾶ (άγνωστη σημασία) μαρτιρῶν· τά ἁν(οθεν)....| (᾿Ιωσήφ)..... Κηρλαυ[ρεντίου]. (f.1r)

+Μνήσθητι κε´ τήν ψυχήν τοῦ δούλου σου | χριστοφόρου ἱερο χ α τοῦ σηρόπουλου· | τοῦ ἀνακαινίσαντος τήν ἱεράν βίβλον | ταύτην· - (f.1v, σε σελίδα όπου συναντάται και έγχρωμη εικόνα. 15ος αι.)

+ μνήσθητι κε´ καί συνχώρη/ σον τήν ψυχήν τοῦ δούλου σου / χριστοφόρου τοῦ σηρόπουλου / τοῦ ἀνακαινίσαντος τήν ἱ/ εράν βίβλον ταύτην· (f.68r)


Κώδικας ΧρονολογίαΘεσ/νίκη, ναός Μεγάλης ή Τρανής (Παναγίας), 12ος αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαγεωργίου, Χειρόγραφο ευαγγελίου Θεσαλλονίκης, Β.Ζ. 6(1897), σ.538, 540, 542, 545. PLP 4227
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεόδωρος Καλόπουλος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Θεοτόκου
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία