Σημείωμα #2839

Αύξων Αριθμός2839
Σημείωμα Χρονολογία 1439/1440
Σημείωμα+Παμμεδέοντι πατρί, συν υἰέϊ πνεύματι, δόξα
+Χριστέ παράσχε, τοῖς ἐμοῖς πόνοις χάριν · -
+Γραφή γραφέντα, ἐκ χειρός δομεστίκου.
Ματθαίου τοῦ τάλανος, ἀλΐτου ξένου·
+᾿Ανάκτων δόξα, καί κράτος ἐπί πάντας,
ἀνάστησόν με, τόν χαμαί πεπτωκότα
+᾿Εγράφη ἐντός τοῦ Βατοπεδΐ(ου). ἐν τῶ ῾Αγίω
῎Ορει, ἐν ἔτη Ϛ ῶ τ ῶ μη ῶ · ἰνδικτιῶνος γ´
῾Ηγουμενεύοντος τῶ καιρῶ ἐκείνω, Γενναδΐου ἰερο-
μονάχου τοῦ μ(ε)γ(ά)λ(ου) φωστῆρος. καί π(νευματ)ικοτά-
(του)
κατά ἀλήθειαν· +
᾿Εκκλησιαρχεύοντος δέ Δωροθέου ϊερομο-
νάχ(ου), τοῦ Ζαβαρνικέως· ( f. 423r)


᾿Αναγραμματισμός εἰς τόν αὐτόν ἅγιον ἀπό τό ᾿Αθλητικήν ἀνδρείαν Ποίημα κῦρ Μάρκου μητροπολίτου Κορίνθου, ἀπό τῆς μονῆς τῶν Ξανθοπούλων. Πλάγιος α´. (f. 427v)
Κώδικας ΧρονολογίαΙεροσόλυμα, αριθμ. 31, 15ος αι. (1439/1440)
Εκδόσεις Σημειώματος Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ιεροσολυμιτική βιβλιοθήκη, V, ó. 350-353
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία