Σημείωμα #2877

Αύξων Αριθμός2877
Σημείωμα Χρονολογία15 Ιουνίου 1431
Σημείωμα+ τό παρόν βϊβλίον, ἐξήγησϊν ἔχον/ εἰς τό πρῶτον τοῦ κατά ματθαῖον | εὐαγγαλίου, τοῦ ἐν ἁγίοις π(ατ)ρ(ό)ς ἡμῶν | ἰωάννου τοῦ χρϋσοστόμου, κτῆμα | ἐστί τοῦ τϊμϊωτάτου χαρτοφύ | λακος τῆς ἐν συλϋβρία ἁγίας | τοῦ θ(εο)ῦ ἐκκλησί(ας), κυ(ρ)οῦ γεωργίου τοῦ | μονομάχου. διορθώθη δέ ἀπ´ | ἀρχῆς μέχρϊ τέλους, ἐξ ἀντϊβο|λῆς ἑτέρου βϊβλίου καλλίστου, | παρά τοῦ ἱερωτάτου μ(ητ)ροπολίτ(ου) σηλϋβρίας, κυ(ρ)οῦ ἰγνατίου. ἐν | ἔτει, ἀπό κτίσε(ως) κόσμου Ϛ ου τ ου λ ου Θ´ . ἰν(δικτιῶν)ος Θης μηνί ἰουνίου ιε η. | καί πάλϊν ἀπεδόθη, τῶ προ | ειρημενω τιμιωτάτω χαρτο| φύλακϊ σηλϋβρίας· τοῦτο | μόνον αἰτησαμένου τοῦ ἀρχϊε | ρέως παρ´ αὐτοῦ καί λαβόντος, | ἵνα ἐν καιρῶ χρείας λαμβάνη | τοῦτο ὁ ἀρχιερεύς εἰς τήν μ(ητ)ρό | πολϊν, καί ἀναγινώσκηται | εἰς τό μέσον, ἐφ ὅρω τῆς ζωῆς | αὐτοῦ τοῦ μ(ητ)ροπολίτου, δεσπότης | μέντοι καί κύριος τοῦ βϊβλίου, | νῦν τε καί εἰς τό ἑξῆς, ὁ τιμιώτ(α)τος | ἐστί χαρτοφύλαξ, κῦρ γεώργιος ὁ μονομάχος | καθά(καί ) προείρηται. καί εἰς δήλωσϊν (καί) | ἀσφάλειαν ἐγένετο καί ἡ παροῦσα | παρασημείωσϊς γραφεῖσα παρά | τῆς ἡμῶν ταπεινότητος (f. 339r)
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Gr. 2126, 15 αι. (=1431)
Εκδόσεις ΣημειώματοςSchreimer, Scrittura e civilita 7 (1983), ó. 194-195
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓεώργιος Μονομάχος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΣηλυβρία
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαχαρτοφύλαξ, μητροπολίτης Σηλυβρίας, Ιγνάτιος
Μονή
Ναόςναός αγίας Σοφίας, Σηλυβρίας
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματαμονομάχος;
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία