Σημείωμα #2927

Αύξων Αριθμός2927
Σημείωμα Χρονολογία15 ᾿Ιουνίου 1454
Σημείωμα᾿Ετελειώθη σὺν θεῷ καὶ τὸ παρὸν πυκτίον
τὸ πόνημα, τὸ σύγγραμμα, ἡ εὐτελὴς Διόπτρα
διὰ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ Μιχαὴλ ᾿Ηνκύτου.
Σὺ δ᾿ ὧ φίλος πᾶς μετελθὼν ἐθέληεν τήνδε ·
τὸν πονήσαντα μακάριζε, καὶ μνήμης
μὴ ἐπιλάθου · σ᾿αὐτὸν δὲ πονήσαντα
μακαρίσει τὶς ἄλλος · τὸν μακαρισμὸν
ἀλληλόχρεων βλέπω · ἦν δ᾿ὁ χρόνος πᾶς,
ἠγῆ καὶ γράφη τάδε · δυὰς τῶν μονάδων
καὶ ἑξὰς τῶν δεκάδων, ἑννὰς ἑκατὸνπ
καὶ ἑξὰς τῶν χιλίων·
᾿Ιουνίω ἄγοντος, πέντε καὶ δέκα·
ἰνδικτιώνης δευτέρης·
Ϛ ξβ. ῎Ετους Ϛ ξβ (f. 207r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. Βιβλ. Βουλῆς 32
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, Βιβλ. Βουλῆς, ΝΕ 2 (1905), σ. 226- 230. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 312 PLP 6712
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΔιάφορα
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜιχαήλ Ηνκύτης (Ηνιώτης βλ PLP, VG)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία